Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Podstawowe zasady dotyczące rejestracji hodowli na podstawie przepisów.

  • W związku z art. 84 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. (Dz. U. U. E. 31.3.2016 L84) podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym psy, koty, fretki mają obowiązek dokonania czynności w celu rejestracji swoich zakładów właściwego miejscowo przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 93.

W załączeniu treść art. 84 ust. 1 i 2 i art. 93 wyżej przywołanego rozporządzenia 2016/429 nakładających podmioty prowadzone ww. zakłady obowiązek zgłoszenia ich do rejestracji przez właściwy organ.

  • Dodatkowo w związku brakiem przyjęcia krajowych aktów prawnych wykonujących przedmiotowe rozporządzenie UE dnia 2 sierpnia 2021r.  Główny Lekarz Weterynarii wydał „Wytyczne” w przedmiotowym zakresie (w załączeniu) zawierające w ust. 6 jakie informacje powinny być zawarte we wniosku celem zarejestrowania hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni.
  • Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j.  z 2020r. poz. 638) naruszenie zakazów określonych w art. 10a ust. 1 – 3 tejże ustawy, dotyczących prowadzenia targowisk i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych, wprowadzania do obrotu zwierząt domowych poza miejscami ich chowu lub hodowli przez podmioty nie prowadzące schronisk dla zwierząt lub organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także w odniesieniu do rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, z wyłączeniem hodowli zarejestrowanych przez ogólnokrajowych, których statutowym celem jest działalność związana z taką hodowlą, zagrożone jest  karą aresztu albo grzywny.
  • Zgodnie z art. 37e ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j.  z 2020r. poz. 638) naruszenie zakazów określonych w art. 10b ust. 1 tejże ustawy, dotyczących zakazu nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, a także psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli, o ile nie są one prowadzone przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zagrożone jest  karą grzywny.

W załączeniu treść art. 10a ust. 1-3, art. 10b ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j.  z 2020r. poz. 638)

NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

 

UWAGA!!!

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYŻEJ WYMIENIONYMI PRZEPISAMI, ORAZ Z WYTYCZNYMI ZAMIESZCZONYMI W POUCZENIU DO WNIOSKU W JEGO DOLNEJ CZĘŚCI. WYPEŁNIONY NIECZYTELNIE WNIOSEK LUB BEZ WYMAGANYCH PRAWEM INFORMACJI LUB NIE DOŁĄCZENIE DO WNIOSKU WYMIENIONYCH, OBOWIĄZKOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE POZOSTAWIENIEM WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA.