Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w następstwie BREXITu

po 31 października 2019 r.

 

W przypadku tzw. twardego BREXITu czyli sytuacji, w której Wielka Brytania opuści UE bez umowy, państwo to utraci status kraju członkowskiego i  stanie się tzw. państwem trzecim. Powyższe oznacza zmianę wymagań dotyczących przemieszczania zwierząt z ww. państwa na terytorium UE.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską (KE) w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE uprawniających do stosowania dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (tzw. tryb "uproszczony": mikrochip, ważne szczepienie p/wściekliźnie, paszport UE).

 

W związku z powyższym psy, koty i fretki przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE będą musiały spełniać następujące wymagania :

Dodatkowo w odniesieniu do badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie wymagany jest trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd do UE, liczony od dnia pobrania próbki krwi do ww. badania.

 

UWAGA! Paszport UE dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem uprawniającym do przemieszczenia zwierząt na terytorium Unii Europejskiej. Niezbędnym dokumentem identyfikacyjnym przy przemieszczeniu zwierząt z Wielkiej Brytanii do UE będzie świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii.

Przemieszczanie zwierząt na podstawie paszportu UE, wydanego w państwie członkowskim innym niż UK, będzie możliwe, pod warunkiem, że wszystkie niezbędne informacje (w tym badanie miareczkowania) zostaną uzupełnione w dokumencie przed opuszczeniem UE, a szczepienie przeciwko wściekliźnie będzie nadal ważne.

W przypadku zwierząt aktualnie przebywających w UK, posiadających paszport wydany w UE, badanie miareczkowania powinno zostać wykonane i wpisane w paszport przed finalną datą BREXITu. Takie postępowanie umożliwi uniknięcie trzymiesięcznego okresu oczekiwania na wjazd do UE.

Więcej informacji na temat zasad przemieszczania psów, kotów i fretek z państw trzecich do UE dostępnych jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

 

Zasady przemieszczania psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii nie ulegają zmianie dla obywateli Unii Europejskiej:

 

Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzona niezgodność z ww. zasadami zwierzę może zostać poddane kwarantannie na okres do 4 miesięcy, lub zostanie wydana decyzja zakazująca wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

Więcej informacji dotyczących przemieszczania zwierząt po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, dostępnych jest na stronie internetowej KE, w przewodniku (str. 9-13) oraz na stronie internetowej właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA).

 

W przypadku przemieszczania innych zwierząt domowych obowiązują zasady przemieszczania zwierząt z państw trzecich do UE. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, w zakładce „Informacje dla podróżnych”

W przypadku procedury importu zwierząt do UE, obowiązuje weterynaryjna kontrola graniczna w BIP. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii tutaj.

Więcej informacji na temat zasad obowiązujących po BREXIT dostępnych jest tutaj