Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażania

SARS-Cov-2 na fermie norek

1. Właściciel fermy lub lekarz weterynarii podejrzewający zakażenie wirusem SARS-CoV-2 norek lub innych łasicowatych powinien niezwłocznie skontaktować się z właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii (PLW) w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaistnienia choroby zakaźnej potencjalnie zagrażającej zdrowiu ludzi.

Zalecenia dla osób zarządzających fermą na której utrzymywane są zwierzęta futerkowe:

 • Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie i nadzorowanie realizacji procedury oraz koordynującego działania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia wstąpienia COVID- 19 u jednego z pracowników lub osób związanych z podmiotem nadzorowanym.
 • Kontrola i wzmocnienie stosowanych procedur mycia i dezynfekcji rąk przez wszystkich pracowników.
 • Restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny osobistej — umieszczenie w widocznych miejscach opisów prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 • Zamontowanie dodatkowych pojemników do odkażania rąk w miejscach ogólnodostępnych oraz przed wejściami i wyjściami z obszarów przetrzymywania zwierząt.
 • Podzielenie pracowników pracujących na jednej zmianie na grupy, które nie mają ze sobą kontaktu, zwłaszcza podczas przerw, czy w szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy; dodatkowo zalecane jest w miarę możliwości aby unikać krzyżowania się naturalnych dróg ich przemieszczania.
 • Obligatoryjne noszenie maseczek ochronnych w obrębie fermy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów będących miejscem utrzymywania zwierząt.
 • Wstrzymanie się od prowadzenia audytów zewnętrznych, a w przypadkach koniecznych kontroli służb państwowych, kontrolerzy powinni być wyposażeni w jednorazową odzież i maseczki ochronne.
 • Prowadzenie obowiązkowych pomiarów temperatury u wszystkich osób wchodzących na teren fermy. Pomiaru dokonuje wyznaczony i odpowiednio przeszkolony pracownik, wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, i kombinezon jednorazowy). Za temperaturę graniczną, powyżej której należy podjąć działania przyjmuje się wynik 37.3 'C.
 • Przygotowanie pomieszczenia, które będzie służyło za czasową izolatkę dla osób, u których pomiar temperatury lub inne objawy mogą wskazywać na ewentualne zakażenie wirusem SARS-COV-2  Zalecić pracownikom chorym lub podejrzanym o chorobę bezwzględne pozostanie w domu (elastyczne podejście pracodawcy  i nie karanie za absencję), a w przypadku objawów wskazujących na COVID 19 pracownik powinien (w miarę możliwości) jak najszybciej powiadomić o tym pracodawcę.
 • Ograniczenie dostępu na fermę zwierząt nieprodukcyjnych i wdrożenie środków mających na celu wykluczenie z budynków zwierząt domowych, gryzoni, ptaków i innych dzikich zwierząt.

Zalecenia dla pracowników:

 • Nie należy podawać rąk na powitanie/ pożegnanie, bezpieczny dystans to ok. 2 m.
 • Nie należy dotykać rękami okolicy oczu, nosa i ust.
 • W trakcie kichania i kaszlu zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgięciem ręki w stawie łokciowym.
 • Nie należy dotykać gołymi dłońmi włączników, klamek, poręczy i innych powierzchni dotykanych przez wiele osób.
 • Należy dokładnie myć ręce mydłem przez ok. 20 sekund oraz stosować alkoholowe środki do dezynfekcji rąk.
 • W przypadku objawów chorobowych, należy pozostać w dornu, a w sytuacji potencjalnego narażenia na kontakt z osobą zakażoną koronawirusem oraz objawów chorobowych wskazujących na zakażenie, należy natychmiast skontaktować się z powiatowym inspektorem sanitarnym, a także powiadomić o tym fakcie pracodawcę .
 • Należy traktować wszelkie powierzchnie dotykane przez wiele osób jako potencjalnie skażone wirusem.
 1. W przypadku otrzymania przez PLW informacji od jej właściciela lub za pośrednictwem Inspekcji Sanitarnej, o potwierdzeniu Covid 19 wśród osób zatrudnionych na fermie, pobiera on próby (wymazy) i przesyła do badań w PIWet-PIB w Puławach, a przypadku zwiększonych upadków pobiera od co najmniej 5 norek padłych (w czasie nie przekraczającym 48 h od padnięcia) narządy wewnętrzne, w szczególności płuca, tchawicę, jelita i nerki.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia zwierząt zaleca się następujące działania:
 • Ograniczenie dostępu do pomieszczeń i budynków, w których trzymane są zwierzęta produkcyjne.
 • Ograniczenie dostępu tylko do niezbędnego personelu. 
 • Zwiększenie poziomu ochrony indywidualnej pracowników podczas pracy z, lub w pobliżu chorych zwierząt.
 • Nie wywożenie z fermy zwierząt, karmy i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do czasu wykluczenia lub potwierdzenia podejrzenia.
 • Odizolowanie od innych zwierząt, zwierząt podejrzanych lub z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV2.
 • Zabezpieczenie pracowników, którzy muszą mieć kontakt z ww. zwierzętami w środki ochrony dróg oddechowych (np. maska z filtrem N95).
 • Nie używanie do czyszczenia sprężonego powietrza i/ lub wody pod ciśnieniem ani żadnych innych metod, które mogą powodować powstanie aerozolu z materiału zakaźnego.
 • Do czyszczenia i dezynfekcji miejsc potencjalnie skażonych SARSCoV-2 powinny być używane środki ochrony indywidualnej; w tym zakresie należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów stosowanych środków czyszczenia lub dezynfekcji.
 • Osoby narażone na kontakt z chorymi zwierzętami powinny samodzielnie monitorować temperaturę ciała lub wstępowanie podejrzanych objawów przez okres 14 dni, licząc od dnia ostatniego takiego kontaktu.