Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwgdynia.mojbip.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2019-03-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne to:
• Pliki typu PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX itp. (np. rozporządzenia, wzory oświadczeń), powyższe treści są minimalizowane i jeśli to możliwe tekst jest umieszczany bezpośrednio na stronie
• częściowy brak opisów alternatywnych i tytułów dla plików graficznych
• Pomimo wszelkich starań niektóre dokumenty na stronie mogą okazać się niedostępne w związku z tym, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Wyłączenia:
• Część dokumentów przygotowanych np. przez inne instytucje,
• dane opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępne opcje i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych :
Lewy górny róg strony:
• powiększanie i zmniejszanie rozmiaru tekstu na stronie,
• kontrast (negatyw strony),
• odstęp między akapitami,
• odstęp między wierszami,
• odstęp między literami,
• odstęp między słowami,
Prawy górny róg strony:
• Pole wyszukiwania tekstu


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Grabowski, adres poczty elektronicznej admin@piwgdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48586223166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Teren wokół budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii jest ogrodzony, zamykany bramą na pilota. Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni odbywa się trzema schodkami na poziom parteru budynku. Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością, bezpośrednio do głównego wejścia. Brak wyznaczonej koperty parkingowej dla osób niepełnosprawnych pomalowanej na niebiesko, parking ogólnodostępny bezpośrednio przy wejściu oraz miejscowe obniżenie chodnika. Przy wejściu głównym do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni znajduje się domofon z bezpośrednim połączeniem z sekretariatem. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Na terenie budynku brak windy i sanitariatów dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomieszczenia biurowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni znajdują się na parterze i piętrze budynku. Budynek posiada sekretariat jako biuro podawcze na parterze budynku, bezpośrednio przy wejściu. Stanowisko obsługi w sekretariacie wyposażone w pętle indukcyjną jako wspomaganie słyszenia. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj.:Dz. U. 2017, poz. 1824), osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.Załączniki


:
Raport_o_stanie...
Szczegóły pliku
Nazwa: Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności.pdf
Opis: RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
Utworzono: 2021-03-31 09:50:39
Data dodania: 2021-04-02 09:15:52
Autor pliku: Łukasz Grabowski
Wprowadził/a: Grabowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.36 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf