Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UWAGA

ZNIESIENIE OBSZARU ZAGROŻONEGO I ZWIĄZANYCH Z TYM ZAKAZÓW I NAKAZÓW DOTYCZĄCYCH

WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW NA TERENIE MIASTA GDYNI I SOPOTU

 

 

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego

Zmiana rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 11.06.2021r. 

Informacja PLW w Gdyni odnośnie uchylenia nakazów i zakazów HPAI

 


 

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GDYNI

PODKREŚLA, ŻE WYMOGI DOTYCZĄCE ZASAD BIOASEKURACJI GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH DRÓB CAŁY CZAS OBOWIĄZUJĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W LINKU PONIŻEJ)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ZASADY BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWACH UTRZYMUJĄCYCH DRÓB

 


 

UWAGA

ZAGROŻENIE WYSTAPIENIA GRYPY PTAKÓW

(HPAI)

MIESZKAŃCY GDYNI i SOPOTU!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni informuje i apeluje.

Okres jesienno – zimowy, jak co roku, to czas zwiększonego ryzyka występowania grypy ptaków, związany z migracją dzikiego ptactwa będącego wektorem rozprzestrzeniania choroby.

GRYPA PTAKÓW jest wirusową chorobą drobiu powodującą znaczne straty ekonomiczne. Powyższe związane jest nie tylko z licznymi stratami dotyczącymi hodowców drobiu, ale przede wszystkim z ograniczeniami w eksporcie drobiu i produktów drobiowych. Wystąpienie choroby w regionie skutkować może całkowitym zakazem eksportu produktów drobiarskich za pośrednictwem chłodni składowych w Gdyni oraz blokadą eksportu drogą morską z wykorzystaniem Portu Gdyńskiego. Grypa ptaków może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Mimo, że na terenie Gdyni i Sopotu nie prowadzą działalności przemysłowe fermy drobiowe, zakażenie może wystąpić u drobiu przyzagrodowego, co z punktu widzenia epizootycznego (epidemiologicznego) skutkować będzie takimi samymi restrykcjami wymienionymi powyżej.

Biorąc pod uwagę powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni apeluje o zastosowanie się do zasad bioasekuracji gospodarstw określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722)

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem, odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

Informacja dodatkowa: JAK DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO NA ŚWIECIE ANI JEDNEGO PRZYPADKU ZAKAŻENIA WIRUSEM HPAI/H5-GRYPY PTAKÓW (W TYM NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCEGO W OSTATNICH LATACH H5N8) U CZŁOWIEKA.

 

 

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

Link do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017.722):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002091

Link do Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/2021-rozp/rozporzadzenie-wojewody-pomorskiego-z-dnia-2-lutego-2021-r.html