Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Wydruk z serwisu BIP, dn.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Gdyni z siedzibą przy ul. Stryjskiej 25, 81-506 Gdynia reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni, adres kontaktowy e-mail: piwgdyn@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 58 622-31-66 lub fax 58 622-93-21.

 

3. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania  z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Gdyni; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni z siedzibą przy ul. Stryjskiej 25,  81-506 Gdynia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

4. Cele przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:

 • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych  w związku z realizowaniem zadań przez PIW w Gdyni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody  w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.  W tym  przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez PIW  w Gdyni ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287 z późn. zm.) oraz przez inne przepisy prawa, w tym między innymi, w celach:

 • ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt;
 • badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • ochrony zdrowia w tym bezpieczeństwa żywności i żywienia w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 • ochrony zwierząt i bezpieczeństwa stosowanych pasz oraz utylizacji;
 • wytwarzania i stosowaniem pasz leczniczych;
 • realizacji zadań systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • postępowań związanych z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami pochodzenia zwierzęcego;
 • przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • zapobiegania przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
 • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.  

Informujemy również, że Administrator Danych może przekazywać dane osobowe przetwarzane w swoich zbiorach do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych  w związku z obowiązkiem wymiany informacji w ramach systemów bezpieczeństwa  i wymiany informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych przepisach prawa.    

 

6. Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w PIW w Gdyni do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest PIW w Gdyni reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • sprostowania              (poprawiania)            swoich danych,            na         podstawie       art.       16 RODO 

– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których PIW w Gdyni przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania  z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których PIW w Gdyni posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,  a ich podawanie przez Obywatela jest obligatoryjne (obowiązkowe).  

W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Obywatel zostanie o tym fakcie poinformowany przez merytorycznych pracowników PIW w Gdyni. 

 

9. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do PIW w Gdyni będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2; 

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.

 

 

 

Informacja na temat stosowanego Monitoringu Wizyjnego 
Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne 
Klauzula informacyjna - rekrutacja